Projekty a stavební dozor Liberec

Vodní hospodářství

Vodní a inženýrské stavby

Projektová dokumentace

Čistírny odpadních vod

Envitech

Menu

Rychlý kontakt

ENVITECH CZ s.r.o.
Humpolecká 108/3 (mapa)
460 05 Liberec

+420 737 248 548
e-mail: envitech.cz@envitech.cz

Nabídka služeb

Vážení zákazníci, kolegové a obchodní přátelé,

jsme připraveni se kompletně postarat o řešení Vašich problémů či investičních záměrů v souladu s Vašimi představami a k Vaší spokojenosti.

Odborné činnosti, která naše společnost již řadu let úspěšně v praxi zajišťuje a mezi které přirozeně patří i první bezplatné konzultace, jsou především tyto:

 • odborné a ekonomické konzultace
 • koncepční ekonomické srovnávací studie
  návrh variantních řešení odkanalizování, či zásobení vodou, posouzení a vyhodnocení variant, doporučení a návrh optimální koncepce řešení
 • projektová dokumentace staveb
  projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)
  projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP)
  zadávací projektová dokumentace (DZS)
  projektová dokumentace pro realizaci stavby (DPS)
  projektová dokumentace skutečného provedení (DSPS)
  provozní a manipulační řády čistíren odpadních vod (NPŘ, MŘ, PŘ)
 • inženýrská činnost
  zajištění územního rozhodnutí, vodoprávního povolení, stavebního povolení, atd.
 • realizace a dodávky staveb
  realizace, dodávka, či subdodávka staveb menšího rozsahu,
  dodávka technologie podtlakové kanalizace ISEKI REDIVAC
  dodávka technologie čistíren odpadních vod
 • technický dozor investora (TDI)
  odborný a technický dohled na stavbě, kontrola kvality, množství, fakturací, postupu výstavby, hospodárnosti stavby, dodržování norem a předpisů, odpady, bezpečnost práce, atd.
 • autorský dozor staveb
  kontrola a dohled nad dodržením rozsahu, kvality a množství použitých materiálů dle zadávací projektové dokumentace v průběhu stavby, posuzování změn stavby z pohledu projektanta
 • funkce správce stavby na "evropských" projektech (ISPA, FS, OPŽP, atd.)
  V rozsahu FIDIC (Red Book, nebo Yellow Book).
 • zajištění zkušebního provozu čistíren odpadních vod
  zpracování Návrhu provozního řádu pro zkušební provoz, zaočkování aktivovaným kalem, najetí provozu ČOV na návrhové parametry s ohledem na aktuální vytíženost dle množství skutečně připojených producentů odpadních vod, stabilizace provozu,  odborné vedení a zaškolení místní obsluhy, odběry a rozbory vzorků, jejich vyhodnocení, zpracování Provozního řádu pro trvalý provoz, atd
 • technologický dohled a řízení provozu čistíren odpadních vod
  odborný technologický dohled nad správným a efektivním provozem čistíren odpadních vod, odborné vedení a zaškolení místní obsluhy, odebírání vzorků, zajištění rozborů vzorků, vyhodnocení rozborů, úprava a doplnění Návrhu provozního řádu (NPŘ) po zkušenostech ve zkušebním provozu pro trvalý provoz (PŘ), atd.
 • metodická a odborná pomoc při zpracování žádosti o podporu z příslušného dotačního programu
  konzultace a seriózní vyhodnocení šancí a akceptovatelnosti projektu žadatele ve vztahu ke konkrétním podmínkám jednotlivých výzev, zpracování žádosti o přidělení finanční podpory pro financování vodohospodářského projektu z příslušného zdroje
 • plnění funkce odborné odpovědné osoby. pro obce, které si vodohospodářskou infrastrukturu provozují samy, zajistíme autorizovaným inženýrem v oboru vodohospodářských staveb funkci odborné odpovědné osoby.